STATUT SZMARAGDOWYCH NAMIESTNIKÓW
City of Lies, © AEG, tłum. Magdalena Rogozińska

stanowi: o sprawach odnoszących się do Szmaragdowych Namiestników; o obowiązkach, z których Szmaragdowi Namiestnicy ciężką pracą winni się wywiązywać; o ograniczeniach nałożonych na Namiestników, by zagwarantować honorową sprawiedliwość w obrębie ich jurysdykcji; i o prawach i przywilejach nadanym Namiestnikom, by wspomóc ich w egzekwowaniu prawa i porządku społecznego.


Rozdział Pierwszy: Jurysdykcja


w którym opisane są przestępstwa, które szczególnie dotyczą Szmaragdowych Namiestników i wymagają pilnego ścigania.

Paragraf Pierwszy: Przestępstwa przeciwko Cesarzowi

      Jakiekolwiek usiłowanie wyrządzenia krzywdy, obraza, narażenie na niebezpieczeństwo, kradzież albo narażenie na inne niewygody, wymierzone w Syna Słońca, są przestępstwem zasługującym na najwyższą uwagę ze strony wszystkich Szmaragdowych Namiestników. Jakikolwiek podobny czyn, podjęty przeciwko Cesarskiej Rodzinie, winien być traktowany jako czyn przeciwko samemu Cesarzowi i jako taki zasługuje na uwagę Szmaragdowego Namiestnika. Podobnie jakikolwiek czyn przeciwko słudze Cesarza lub Cesarskiej Rodziny winien również dotyczyć Szmaragdowych Namiestników.

Paragraf Drugi: Przestępstwa przeciwko Cesarstwu

      Przestępstwa (włącznie z kradzieżą, zabójstwem, zdradą stanu, rozbojem, fałszerstwem, powstaniem zbrojnym, oszustwem podatkowym i innymi naruszeniami lokalnego prawa) narodowe w swym zakresie, tak w planowaniu, jak i w wykonywaniu, dotyczą wszystkich Szmaragdowych Namiestników.

Paragraf Trzeci: Najazd Krain Cienia

      Jakiekolwiek wkroczenie na teren Rokuganu mieszkańców Krain Cienia, albo tych, którzy zostali naznaczeni przez Krainy Cienia, bądź tych, którzy zawarli pakt ze złowieszczymi siłami Krain Cienia, jest zakazane przez prawo. Egzekwowanie tego prawa jest obowiązkiem Szmaragdowych Namiestników.
      Paragraf ten stosuje się również w przypadku przestępstw popełnionych na terenie Rokuganu przez tych, którzy naruszyli powyższe prawo.

Paragraf Czwarty: Zbiegowie

      Ujęcie przestępcy, który zbiegł z granic miasta, prowincji albo Klanu jest sprawą dotyczącą wszystkich Szmaragdowych Namiestników, niezależnie od celu przestępstwa bądź miejsca jego popełnienia.
      Paragraf ten stosuje się również w przypadku przestępcy, który zbiegnie z miejsca przestępstwa, bądź usiłuje zbiec.

Paragraf Piąty: Zorganizowane Bluźnierstwo

      Jakiekolwiek spotkania więcej niż dwóch ludzi z wyraźnym zamiarem uczestniczenia w bluźnierczych bądź nieprzyzwoitych rytuałach są zakazane, a ich ściganie jest obowiązkiem Szmaragdowych Namiestników.

Paragraf Szósty: Niepokoje Społeczne i Nieposzanowanie dla Prawa w Ogóle

      Jakiekolwiek przestępstwo bądź czyn, którego wynikiem są powszechne niepokoje społeczne i/lub nieposzanowanie dla prawa w ogóle podlega jurysdykcji Szmaragdowych Namiestników.


Rozdział Drugi: Obowiązki


stanowi o tych zadaniach, które Szmaragdowi Namiestnicy zobowiązani są honorem podejmować podczas egzekucji Cesarskiego prawa.

Paragraf Pierwszy: Podatki i Taryfy Celne

      Obowiązkiem biura Szmaragdowego Namiestnika jest pilnowanie poboru rocznych Podatków Cesarskich i egzekwowanie taryf celnych na towary transportowane przez granice Klanów. W większych miastach obowiązek ten może być oddelegowany do biur podatkowych, działających według przepisów Szmaragdowego Championa. W takim przypadku, do obowiązków Szmaragdowego Namiestnika(ów) nadal należy sprawdzanie poborów, gwarantowanie ich precyzji oraz ochrona poborców podatkowych i zebranych podatków.

Paragraf Drugi: Poświadczanie Papierów Podróżnych

      Obowiązkiem Szmaragdowego Namiestnika jest wyznaczenie przynajmniej czterech dni w miesiącu na podpisywanie i wydawanie Cesarskich Papierów Podróżnych. Dokumentów tych wymaga się w następujących przypadkach: dla osób, które zamierzają podróżować przez dwie różne granice Klanów; dla osób potrzebujących swobodnego przejścia do wszystkich miejsc w Szmaragdowym Cesarstwie; dla osób, których dokumenty podróżne pozostają ważne przez dłużej niż rok, ale nie więcej niż pięć lat; bądź dla stałych mieszkańców Cesarstwa, nie pochodzących z Rokuganu.

Paragraf Trzeci: Ochrona Odwiedzających Dygnitarzy

      Dygnitarze spoza granic Klanu mogą, jeśli zechcą, poprosić, aby lokalny Szmaragdowy Namiestnik dostarczył ochronę przed zagrożeniem ziemskim, wojskowym i nadprzyrodzonym. Szmaragdowy Namiestnik jest zobowiązany do zapewnienia ochrony stosownie do zagrożenia i pozycji społecznej gościa.

Paragraf Czwarty: Raport dla Szmaragdowego Championa

      Raz w miesiącu Szmaragdowy Namiestnik winien stawić się na odprawie u Szmaragdowego Championa, by zdać raport ze swoich aktualnych i będących w toku poczynań i śledztw. Szmaragdowy Champion winien być informowany o wszystkich sprawach dotyczących całego Cesarstwa.

Paragraf Piąty: Zawiadamianie o Przestępstwach Spoza Jurysdykcji

      Kiedy jakikolwiek Szmaragdowy Namiestnik jest świadom przestępstwa nie podlegającego jego jurysdykcji, jest zobowiązany honorowo do przekazania dokładnego raportu władzom, odpowiadającym za ściganie winnych popełnionego czynu.

Paragraf Szósty: Raport dla Zarządcy

      Miejski bądź regionalny Zarządca prowincji, w której stacjonuje Szmaragdowy Namiestnik, może w dowolnym momencie zażądać raportu z aktualnych i pozostających w toku poczynań i śledztw Namiestnika. Szmaragdowy Namiestnik musi dostarczyć szczegółowy raport w nie dłuższym niż trzy dni. Zarządca nie może żądać takiego raportu więcej niż raz w miesiącu.

Paragraf Siódmy: Zawiadomienie o Oskarżeniu

      Jeśli osoba z kasty samurajskiej, żywa bądź martwa, zostanie oskarżona bądź wmieszana w przestępstwo, będące przedmiotem śledztwa Szmaragdowego Namiestnika, obowiązkiem wspomnianego Namiestnika jest poinformowanie jego rodziny i/lub Daymio Klanu o oskarżeniu.


Rozdział Trzeci: Ograniczenia


stanowi o tych zadaniach, śledztwach i obowiązkach, które są wyłączone z obowiązków Szmaragdowego Namiestnika

Paragraf Pierwszy: Doraźne Egzekwowanie Prawa

      Do obowiązków Szmaragdowego Namiestnika nie należy organizowanie patroli ulicznych ani doraźne utrzymywanie porządku.

Paragraf Drugi: Problemy z Granicami Dziedziny Działania

      Do obowiązków Szmaragdowego Namiestnika nie należy śledztwo w sprawach przestępstw należących do lokalnych władz.

Paragraf Trzeci: Pozwolenia na Krwawe Waśnie

      Szmaragdowi Namiestnicy nie mają władzy w sprawach waśni krwi. Nie mogą ani pozwolić na taką waśń ani uznać ją za nieprawomocną.

Paragraf Czwarty: Pobór Wojsk

      Szmaragdowi Namiestnicy nie mają uprawnień do dowodzenia wojskami, oprócz sytuacji opisanych w Rozdziale Czwartym, Paragrafie Piątym i Szóstym.

Paragraf Piąty: Przyjmowanie Prezentów i Pieniędzy

      Żaden Szmaragdowy Namiestnik nie może przyjmować prezentów, przysług, pieniędzy, usług ani specjalnego uznania w zamian za wypełnianie jakiegokolwiek aspektu jego obowiązków.


Rozdział Czwarty: Prawa


stanowi o tych specjalnych przywilejach, uprawnieniach i prawach nadanych Szmaragdowym Namiestnikom, by umożliwić im lepsze spełnianie obowiązków.

Paragraf Pierwszy: Prawo do Przesłuchania

      W przypadku osoby z niższych klas społecznych, o niższej pozycji bądź wartości, Szmaragdowy Namiestnik może dokonać aresztowania i zatrzymać ją w celu złożenia zeznań.
      Prawo aresztowania, zatrzymania i przesłuchania dotyczy również osób z wyższych klas społecznych, o wyższej wartości bądź pozycji, które zostały pojmane przez Szmaragdowego Namiestnika podczas dokonywania czynów kryminalnych.
      Osoby z wyższych klas społecznych, o wyższej wartości bądź pozycji mogą zostać pojmane, uwięzione i przesłuchiwane, jeśli Szmaragdowy Namiestnik otrzymał prawomocny Nakaz Aresztowania (Rozdział Czwarty, Paragraf Trzeci)

Paragraf Drugi: Prawo do Wydawania Wyroków

      Jeśli w obecności Szmaragdowego Namiestnika złożone zostało podpisane zeznanie, Namiestnik ten może skorzystać z prawa wydania wyroku dla przestępcy. Prawo do wydawania wyroków może zostać przekazane innemu Szmaragdowemu Namiestnikowi przez uprawnionego Namiestnika. Zeznania zanotowane przez sekretarza jest usankcjonowane jedynie w przypadku niepiśmiennego przestępcy. Wyrok winien być stosowny dla przestępstwa i jego okoliczności. Możliwe wyroki zawierają się w poniższym spisie, lecz nie są przez niego ograniczone: egzekucja przez ścięcie głowy dla przestępców z kasty samurajskiej; egzekucja przez powieszenie dla przestępców z niższych klas; stosowne do klasy społecznej egzekucje dla małżonków, rodziców, dzieci przestępców; dyby dla okresu nie przekraczającego trzech miesięcy; publiczne biczowanie rózgą, kijem, bądź batem; areszt domowy; grzywna, która ma zostać przesłana do biura Szmaragdowego Championa.

Paragraf Trzeci: Nakaz Aresztowania

      Szmaragdowy Namiestnik może korzystać z prawa do aresztowania, uwięzienia i przesłuchania osoby o wyższej klasie społecznej tylko po okazaniu prawomocnego Nakazu Aresztowania. Nakaz Aresztowania musi opisywać szczegółowo przestępstwo, o które oskarżany jest samuraj, datę nie późniejszą niż w ciągu jednego miesiąca do czasu okazania Nakazu Aresztowania oraz musi być podpisany przez obecnego Szmaragdowego Namiestnika bądź Namiestników. Dodatkowo, złożony musi zostać jeszcze podpis jednej z następujących osób: Szmaragdowego Championa, Zarządcy miasta bądź prowincji, bądź namiestnika miasta. Nakaz Aresztowania uprawomocnia się z chwilą podpisania go przez ostatnią osobę.

Paragraf Czwarty: Prawo do Wcześniejszego Powiadomienia

      Obowiązkiem lokalnego Zarządcy i Daymio jest powiadomienie Szmaragdowego Namiestnika o wojskowych bądź policyjnych działaniach na dużą skalę w obrębie jurysdykcji Szmaragdowego Namiestnika przynajmniej na jeden dzień przed podjęciem działań.

Paragraf Piąty: Prawo do Dowodzenia Wojskami

      Szmaragdowi Namiestnicy mają prawo gromadzić wojska do niezbędnych operacji, powiadamiając lokalnego Daymio bądź Zarządcę o swoich zamiarach. Mogą dowodzić oddziałami lokalnych przywódców, jeśli potrafią udowodnić potrzebę i dostarczyć rozsądnej finansowej rekompensaty za usługi wojsk.

Paragraf Szósty: Prawo do Cesarskiego Poboru

      Szmaragdowi Namiestnicy mogą w każdym momencie wystąpić z prośbą do Szmaragdowego Championa o powierzenie dowództwa nad Szmaragdowym Legionem. Przyznanie Legionu jest całkowicie zależne od uznania Szmaragdowego Championa. Szmaragdowy Legion ma prawo do działań zbrojnych w każdym miejscu Cesarstwa.

Paragraf Siódmy: Prawo do Utajnienia Śledztwa

      Jeśli nastąpi konflikt jurysdykcji pomiędzy Szmaragdowym Namiestnikiem a namiestnikiem lokalnym, pierwszeństwo ma jurysdykcja Szmaragdowego Namiestnika. Gdy Szmaragdowy Namiestnik przedstawi lokalnemu namiestnikowi podpisany Nakaz Utajnienia Śledztwa, wtedy namiestnik musi zawiesić wszystkie nowe śledztwa dotyczące materii sporu. Nakaz Utajnienia Śledztwa jest prawomocny jedynie, jeśli spełnia następujące warunki: zawiera datę dnia, w którym został sporządzony; został podpisany przez Szmaragdowego Namiestnika; zawiera kompletny opis przestępstwa; oraz wyjaśnia dokładnie i racjonalnie, dlaczego dwa śledztwa nie mogą przebiegać równolegle.

Paragraf Ósmy: Prawo do Autoryzacji Podróży

      Prócz prawa do podpisywania Cesarskich Papierów Podróżnych (opisanych w Rozdziale Drugim, Paragrafie Drugim), Szmaragdowi Namiestnicy mogą również sporządzać prawomocne Papiery Podróżne o bardziej ograniczonym zakresie. Te dokumenty nie mogą być konfiskowane ani kwestionowane przez lokalnego namiestnika przez więcej niż dwa dni.TORI
prezentuje